Khoá tu Tiếp Hiện năm 2019

Khoá tu Tiếp Hiện năm nay tại Tu viện Bích Nham sẽ được diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 năm 2019.

Đây là khoá tu hàng năm tại tu viện dành cho những người đã thọ giới Tiếp Hiện hay những tập sự Tiếp Hiện. Và chủ đề của khoá tu năm nay là “Thực tập đẹp để có sự tiếp nối đẹp” (Beautiful Practice, Beautiful Continuation).

Tiếp Hiện là một cộng đồng của những người xuất sĩ và cư sĩ cùng thực tập và sống theo tinh thần dấn thân của đạo Bụt, và lấy 14 giới Tiếp Hiện làm nền tảng để tu học và hành trì. Trong năm ngày của khoá tu là một cơ hội cho những thành viên Tiếp Hiện cũng như tập sự có cơ hội đào sâu vào sự thực tập, và làm thế nào để có thể kết nối sâu sắc với những cộng đồng tăng thân, cũng như khám phá những phương cách để có thể nuôi dưỡng và làm lớn mạnh ước nguyện dấn thân vào đời bằng cách sống đẹp và chánh niệm trên tinh thần tương thân tương ái.

 

Note: Một Tập sự Tiếp Hiện phải nên có một Y chỉ sư (cư sĩ Tiếp Hiện) để hướng dẫn thêm trong sự thực tập.