Hình khóa tu người trẻ 2018

Hình khóa tu người trẻ (Wake Up Retreat) ngày 20 -24/08/2018 tại Tu viện Bích Nham

Xin bấm vào hình để xem ảnh lớn.