Hình Lễ Phật Đản (Vesak 2018)

Xin bấm vào hình để xem ảnh lớn.