Viết cho Mẹ

Lễ Bông Hồng Cài Áo đã được tổ chức trong khóa tu tiếng Việt từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 tại Tu viện Bích Nham.

Xin kính gởi đến quý vị lá thư của anh Ca Ca đã viết cho Mẹ, và đã được đọc trong buổi lễ đó.